Archive for Septembar, 2012

Imate ljubavi i hrabrosti? POSTANITE HRANITELJ !

Septembar 5th, 2012

scan0002.tifscan0003.tif

Hraniteljstvo ili porodični smještaj predstavlja jedan od vidova zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, pored usvojenja, starateljstva i smještaja u ustanove za brigu o djeci.

Djeca koja nemaju roditelja, kao i djeca koja su ostala bez roditeljskog  staranja ili čiji je razvoj ometen u vlastitoj porodici, mogu biti povjerena na smještaj , njegu, čuvanje, odgoj drugoj hraniteljskoj  porodici.

Postoji nekoliko vrsta hraniteljstva:

 • Dugoročni smještaj u porodici
 • Kratkoročni smještaj (do povratka u biološku porodicu ili usvojenja)
 • Hraniteljstvo za hitne slučajeve (djeca žrtve nasilja, napuštena djeca i sl.)
 • Socijalno hraniteljstvo (za djecu do 3 godine starosti, djeca sa smetnjama u razvoju, djeca sa problemima u ponašanju, adolescente, djeca žrtve nasilja).

Procjenjuje se da danas u Bosni i Hercegovini  odrasta oko 3 000 djece bez roditeljskog staranja. Zbrinjavanje u hraniteljskim porodicama  je oblik skrbi koji ovoj djeci omogućava odrastanje u porodičnom  okruženju.

„Svakom djetetu je potrebna ljubav roditelja. Bili to biološki roditelji , ili njegovi hranitelji.“ (dječak smješten u hraniteljsku porodicu).

Ko može postati hranitelj i hraniteljska porodica?

Za hraniteljstvo se mogu prijaviti porodice ( bračni parovi sa ili bez djece) ili pojedinci. Posebna pažnja se posvečuje izboru hranitelja odnosno hraniteljske  porodice. Dijete može biti povjereno samo onoj porodici koja pruža dovoljno jamstva da će dijete pravilno njegovati i osigurati njegov  optimalan rast i razvoj.

Kako se postaje hranitelj i hraniteljska  porodica?

Da bi osoba zainteresirana za hraniteljstvo postala hranitelj i prihvatila dijete na porodični smještaj treba da prođe određeni postupak koji provodi centar za socijalni rad, koji se sastoji u nekoliko koraka:

1.      PRIJAVLJIVANJE ZA HRANITELJSTVO

2.      PROCJENA POTENCIJALNE HRANITELJSKE PORODICE
3.      PRIPREMA I OBUKA HRANITELJSKE PORODICE
4.      ODLUKA O ADEKVATNOSTI PORODICE ZA HRANITELJSTVO
5.      PRONALAŽENJE ODGOVARAJUĆE PORODICE ZA PRIJEM DJETETA
6.      PRIPREMA PORODICE ZA PRIJEM DJETETA
7.      RJEŠENJE I UGOVOR O PORODIČNOM SMJEŠTAJU
8.      SMJEŠTAJ DJETETA
9.      PODRŠKA U TOKU ZBRINJAVANJA DJETETA
 

 

Prava i obaveze hraniteljske porodice

Hranitelj ili hraniteljska porodica imaju pravo na:

 • Stručnu pomoć i podršku centra za socijalni rad, prije i u toku zbrinjavanja djeteta
 • Iscrpne podatke i informacije o djetetu ( porodične prilike, ko je staratelj djeteta, zdravstveno stanje);
 • Nadoknadu za zbrinjavanje djeteta, u skladu sa zakonom

 

Hranitelj i hraniteljska porodica imaju obavezu da:

 • Brinu o ličnosti, zdravlju, odgoju i školovanju djeteta;
 • Čuvaju povjerljivost podataka o djetetu;
 • Sarađuju sa osobljem centra za socijalni rad i postupaju po njihovim uputama;
 • Omoguće i podrže kontakt djeteta sa članovima njegove biološke porodice;
 • Vode računa i uvažavaju  djetetovo etničko, vjersko, jezičko-kulturno porijeklo;
 • Obavještavaju centar za socijalni rad o svim okolnostima koje su značajne za razvitak djeteta.

Više informacija o programu možete saznati u Centru za socijalni rad Bugojno ili Udruženju IMPULS.