O Nama / About us

IMPULS je samostalna, multietnička, nezavisna, nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija i dobrovoljno udruženje građana koji se zalažu za zaštitu i promociju prava žena, a na osnovu međunarodnih standarda iz ove oblasti.
U ostvarivanju svog cilja, Udruženje građana za pravnu i psihološku pomoć ženama IMPULS se posebno angažuje u:

 • sistematskom praćenju stanja prava žena;
 • uočavanju pojava kršenja ženskih prava i preduzimanju zaštitnih mjera;
 • prikupljanju i širenju informacija o praktičnim rješenjima na polju zaštite ženskih prava u svijetu;
 • pružanju profesionalne pomoći, u vidu savjetovanja i besplatnog zastupanja u sudskim sporovima, žena iz socijalno ugroženih kategorija
 • osposobljavanju žena u oblasti ostvarenja i zaštite njihovih prava
 • pružanju psihološke i edukacijske podrške ženama i njihovom profesionalnom usavršavanju
 • objavljivanju redovnih i povremenih izvještaja i publikacija koje se odnose na ženska prava;
 • kontaktiranju medija radi promovisanja svih aspekata prava žena;
 • uspostavljanju saradnje sa domaćim i stranim organizacijama u cilju promovisanja i zaštite ženskih prava.
 • promociji pozitivnih društvenih vrijednosti od posebnog interesa za žene
 • promociji suživota i povezivanja žena različitih etničkih, religijskih i drugih pripadnosti
 • pomoći ženama iz socijalno depriviranih i posebno ugroženih skupina (žene iz ruralnih krajeva, Romkinje i žene pripadnice nacionalnih manjina itd)
 • podršci ženama u borbi protiv nasilja u porodici, maloljetničke delinkvencije i bolesti ovisnosti- kao i ženama žrtvama nasilja u porodici i ovisnicama
 • razvijanja svijesti o opasnostima trgovine ljudima
 • podršci ženama žrtvama rata
 • materijalnoj, pravnoj i psihološkoj pomoći samohranim majkama
 • promociji mentalnog i reproduktivnog zdravlja žene

 

 

Citizens’ Association for Legal and Psychological Assistance to Women „Impuls“ is constituted as an association, based on free will of its members and in accordance with law, in order to promote and protect women`s rights.

In order to achieve its goal, Citizens’ Association for Legal and Psychological Assistance to Women „Impuls“ is especially engaged in:

 • systematic monitoring of women`s rights situation
 • registering violations of women`s rights and providing protective measures
 • gathering and spreading information about practical solutions in the field of women`s rights protection
 • training women to be able to realize and protect their rights
 • providing psychological and educational support to women and their professional improvement
 • publishing regular and occasional reports and publications referring women`s rights
 • contacting media in order to promote all aspects of women`s rights
 • cooperating with home-land and foreign organizations in order to promote and protect women`s rights
 • affirmation of positive social values of special interest to women
 • promotion of coexistence and cooperation between women of different ethnic, religious and other backgrounds
 • assistance to women from socially deprived and especially underprivileged groups (rural areas, Roma- women and women from ethnic minorities)
 • supporting women to combat domestic violence, delinquency and addiction, as well as women addicts and victims of domestic violence
 • raising awareness of human trafficking danger
 • supporting women war- victims
 • material, legal and psychological assistance to single mothers
 • promotion of women`s mental and reproductive health